plan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   งานแผนและงบประมาณ
• แผนภูมิการบริหารงาน
• หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน
• แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เอกสาร Download
• แบบฟอร์มโครงการ
• ขอปรับแผนงานโครงการ
• ขออนุมัติโครงการ
• ขออนุญาตดำเนินโครงการ
• ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง
• แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการโครงการ
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
• มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
• นโยบายของรัฐบาล11ด้าน
• แบบฟอร์มโครงการ4ปี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บงานวางแผนและงบประมาณ
สถิติ
เยี่ยมชม
124035  

Generated 0.064710 sec.