NICEC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

” เอกลักษณ์ 'สถานศึกษาพัฒนาชุมชน' อัตลักษณ์ 'ผู้เรียนมีจิตอาสา'

N-vecข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
• ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
• ข้อมูลผู้เรียน
• ข้อมูลตลาดแรงงาน
• ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
• ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• แผนผัง
• ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครนายก
• N_vecNAS
• คลังภาพ

• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานในสังกัด สอศ.
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักอำนวยการ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
• ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
• ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน

ฝ่ายวิชาการ
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• งานบริหารงานทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานอาคารสถานที่
• งานทะเบียน
• งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตตรฐานการศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

แผนกวิชา
• เครื่องกล
• เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
• โลหะการ
• ไฟฟ้ากำลัง
• อิเล็กทรอนิกส์
• บัญชี
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• คหกรรมศาสตร์
• เกษตรศาสตร์
• สามัญสัมพันธ์
• ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม KM
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม   
                                       ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2015-07-21 22:19:12 2822 0
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-23 10:02:31 267 0
รายงานผลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2017-11-09 10:31:54 286 0
รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยการอาชีพนครนายก2559
เมื่อ : 2017-06-10 21:56:05 446 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการอาชีวะสร้างเถ้าแก่น้อยสู่อาเซียน2559
เมื่อ : 2017-02-23 14:12:05 664 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อ : 2017-01-18 20:41:01 633 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ : 2017-03-02 09:11:35 537 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
โครงการอาชีวะสร้างเถ้าแก่น้อยสู่อาเซียน(24 กค 58)
เมื่อ : 2015-10-22 14:41:42 2299 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
พิธีเปิดFixIt Center Thailand4.0ที่ วท.สระแก้ว
บริการชุมชน

เมื่อ : 2017-03-21 09:18:09 428
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 15-17 มีนาคม 2560
อบรมสัมมนา

เมื่อ : 2017-03-17 13:53:10 441
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร#2 15-17 มีนาคม 2560
อบรมสัมมนา

เมื่อ : 2017-03-17 14:04:37 475
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ณ ห้องเฟรนคอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
ประชุมวิชาการ

เมื่อ : 2017-03-17 14:12:00 416
โครงการขยายบทบาทชุมชน Fix It Center ระยะที่2 มิย-กค2558
บริการชุมชน

เมื่อ : 2015-06-30 15:15:28 1695
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายกอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26มิย58
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-06-30 15:12:48 1780
โครงการกีฬาและนันทนาการ 24 มิย 58
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-06-30 15:09:10 1805
จัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน 14 มิย 58
บริการชุมชน

เมื่อ : 2015-06-30 15:06:47 1585

ทั้งหมด


ประกาศ

 

                                                                                      

RSS ข่าวการศึกษา

"ณัฏฐพล"เผยผลโหวตสอบโอเน็ต 80% ให้ยกเลิก ยันฟังความเห็นเด็กและเห็นด้วย ว่าต้องรื้อระบบการศึกษาแน่
   


พ่อแม่เตรียมเฮ! สพฐ.มีมติห้ามสอบเข้า ป.1 ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน
   


บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
   


บทเรียนออนไลน์
• ครูณรงค์ ไพรดำ
• ครูดวงใจ สุขขี
• ครูพเดช เกตุช้าง
• ครูวรวุฒิ บทมาตร
• ครูภาวิณี ศรีวิไล
• ครูวิรัตน์ ศรีวิไล
• ครูพรเพ็ญ พุทธิมา
• ครูชรินรัตน์ เจริญส่ง
• ครูพรพิมล พรมเจริญ
• ครูอภิชัย จำรูญ
• ครูอมรเทพ อ่อนศรี
• ครูฐิติมา ไชยอาลา
• ครูพัชรินทร์ วิลัยโรจน์
• ครูเพชรดี แสงทอง
• ครูปกรณ์ ลครทิพย์
• ครูภัคจิรา จิตรมิตร
• ครูธีรพล ป้อมสา
• ครูมนตรี เทียนเล็ก
• ครูสันติชัย เชียงสาย
• ครูวิภาณี รัตนะมณี
• ครูนภัสนันท์ สิงห์เพียง
• ครูวิราษ เหรียญทอง
• ครูจงจิต บูรณศรี
• ครูโอภาส ยิ้มใหญ่
• ครูบัณฑิตา รอดตุ้ม
• ครูสุเมธ จันทร์สอน
• ครูจิรพร แก้วใส
• ครูประสิทธิ์ เกษประทุม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• ผอ.วินฑฎา วิเศษศิริกุล
• ครูณัฐกานต์ เหรียญทอง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• นโยบายการใช้งานและการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
• แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
• แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

สถานศึกษาภายใน อศจ. นครนายก
• วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
• วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
• วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
• วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
• วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
• วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์

ติดต่อเรา
• หมายเลขโทรศัพท์ 037312568

สถิติ
เยี่ยมชม
731391  

Generated 1.053577 sec.