NICEC


ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

                
                    ข้อมูลบุคลากร 2560
                              - สรุปข้อมูลจำนวนบุคลากร2560
                              - ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามหน้าที่รับผิดชอบ

 
                    ข้อมูลบุคลากร 2559

                     ข้อมูลบุคลากร 2558
                     ข้อมูลบุคลากร 2557
                     ข้อมูลบุคลากร 2556


 


Generated 0.013873 sec.