ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดสอนในระดับต่าง ๆ

1.  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพ (มัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาเกษตรกรรม


สาขาวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาอุตสาหกรรม

2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชาเครื่องกล

          สาขางานยานยนต์ (ระบบปกติ)

          สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
     
      2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

         สาขางานเครื่องมือกล

      3. สาขาวิชาโลหะการ

      สาขางานโครงสร้าง

      4. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

     6. สาขาพาณิชยการ

        สาขางานการบัญชี

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


    7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

          สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล


สาขางานเทคนิคยานยนต์


2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

-          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

-          สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาการบัญชี

-          สาขางานการบัญชี

5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-          สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. สาขาวิชาเกษตรกรรม

-          สาขางานเกษตรกรรม (เรือนจำ)

-          สาขางานสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)