NICEC


ครูวรวุฒิ บทมาตร

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

1. ครอบครัวของฉัน 

2.  ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

3. การทักทาย 

4. การแนะนำตัวเอง 

5 ประโยคขอร้อง 

6.การขออนุญาต 

7.การเสนอความช่วยเหลือ 

8.การเสนอความคิดเห็น 

9.การสนทนาทางโทรศัพท์ 

10.การแสดงความยินดี Generated 0.013931 sec.