NICEC


ครูภาวิณี ศรีวิไล

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

1
.การใช้ภาษาไทยเพื่อการรับสารและส่งสาร
2.การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา
3.การรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.การพูดในการเข้าสังคม
5.การพูดติดต่อกิจธุระ
6.การพูดสรุปความ
7.การพูดแสดงความคิดเห็น
8.การเขียนบันทึกข้อความติดต่อกิจธุระ
9.การเขียนขั้นพื้นฐาน
10.การเขียนรายงานทางวิชาการGenerated 0.013081 sec.