NICEC


ครูพรเพ็ญ พุทธิมา
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1.การวางแผนชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ
2.การออม
3. การลงทุน
4.ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
5.การจัดหาและวางแผนทางการเงิน
6.กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผุ้ประกอบการ
7.รูปแบบและการทำจัดแผนธุรกิจ
8.หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
9.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
10.จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ


Generated 0.013662 sec.