NICEC


ครูชรินรัตน์ เจริญส่ง
วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System)
1.พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
2.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
3.อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
4.สื่อบันทึกข้อมูล
5.ระบบปฏิบัติการ
6.การติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบมาตรฐานเปิด
7.การติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบมาตรฐานปิด
8.การติดตั้งไดร์เวอร์
9.การใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
10.การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้


Generated 0.013881 sec.