NICEC


ครูอภิชัย จำรูญ
วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
1. สถาบันทางสังคมไทย 
2. สถาบันครอบครัว 
3. วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
4. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
5. สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมือง 
6. หลักธรรมและศาสนาพิธีที่สำคัญทางศาสนา 
7. การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่น
8. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
9. การใช้ยาและสมุนไพรไทย 
10. สิ่งเสพติดให้โทษ 


Generated 0.013342 sec.