NICEC


ครูฐิติมา ไชยอาลา
วิชาคณิตศาสตร์
  1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  2. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  3. สถิติเบื้องต้น
  4. การแจกแจงความถี่
  5. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  6. การวัดการกระจายและการวัดตำแหน่งของข้อมูล
  7. ตรรกศาสตร์
  8. ความน่าจะเป็น
  9. ลิมิตและความต่อเนื่อง
  10. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน


Generated 0.014206 sec.