NICEC


ครูพัชรินทร์ วิลัยโรจน์
1. วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี / เรื่องวงจรตั้งเวลาโดยใช้ไอซี เบอร์555 
2. วิชาครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
/ดีซี.แอมมิเตอร์
/ดีซี.โวลต์มิเตอร์
/โอห์มมิเตอร์
/เอซีแอมมิเตอร์


Generated 0.013577 sec.