ครูภัคจิรา จิตรมิตร

#แบบทดสอบออนไลน์ 10 เรื่อง
1.เรื่อง  Complaint, problem and decision   
2.เรื่อง  Telephone conversation in the workplace   
3.เรื่อง  Talk about weather   
4.เรือง  Measurement   
5.เรื่อง  Reading manual   
6.เรื่อง  Safety   
7.เรื่อง  Interview   
8.เรื่อง  Organization   
9.เรื่อง  การคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ   
10.เรือง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ