NICEC


ครูนภัสนันท์ สิงห์เพียง
เรื่อง งานแม่บ้าน 20406-2005
1. เรื่อง ความรู้ทั่วไปของงานแม่บ้าน 
2. เรื่อง ลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแม่บ้าน 
3. เรื่อง มารยาทและจรรยาบรรณของแม่บ้าน 
4. เรื่อง บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีของแม่บ้าน  
5. เรื่อง ประเภทของการทำความสะอาด และการดูแลรักษาอุปกรณ์  
6. เรื่อง สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

เรื่อง เย็บ ปัก ถัก รหัสวิชา 20406-2004  
1. เรื่อง การตัดเย็บเบื้องต้น  
2. เรื่อง การปักผ้าด้วยมือ  
3. เรื่อง การถักโครเชต์  
4. เรื่อง บรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย  


Generated 0.013125 sec.