NICEC


ครูโอภาส ยิ้มใหญ่
วิชา กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 
  1. ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า
  2. ความรู้พื้นฐานของกฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า
  3. ระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำและปริมาณกระแสไฟฟ้าของโหลด
  4. หลักการติดตั้งระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ
  5. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้า
  6. มาตรฐานของสายไฟฟ้า
  7. มาตรฐานการต่อสายไฟฟ้าและกล่องต่อสาย
  8. ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุเบื้องต้น
  9. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  10. การงานอาชีพและเทคโนโลยี


Generated 0.013568 sec.