ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
                     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล พร้อมเครื่องมือวัดสัญญาณความถี่เซนเซอร์ยานยนต์ รองรับโปรแกรมแล็ปวิวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 (28 ธันวาคม 2563)                                 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลพร้อมเครื่องมือวัดสัญญาณความถี่
                    เซนเซอร์ยานยนต์รองรับโปรแกรมแล็ปวิว เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
                                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                                                     (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)


> > > >ร่างประกวดราคา 01> > > >


> > > >ร่างประกวดราคา 02> > > >> > > > คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 > > > >


> > > >รายละเอียดแนบท้าย > > > >
ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลพร้อมเครื่องมือวัด
สัญญาณความถี่เซนเซอร์ยานยนต์รองรับโปรแกรมแล็ปวิว
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  (ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563)

> > > > ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก > > > >
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
                 (ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563)ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์
ในงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                                                       (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ในงาน
อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                      (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561) 


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง ยืนยันการใช้ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                                                                                                            (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561)
                                             » คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2562


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  เรื่องขอเชิญประชาพิจารณ์รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
                                                                                           (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
  »เอกสารแนบ 1
»เอกสารแนบ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  (ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ2561 ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(ประกาศ ณ.วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศ ณ.วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2561
(ประกาศ ณ.วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
(ประกาศ ณ.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง...เชิญประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
(ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)
>>เอกสาร 1
>>เอกสาร 2


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง.... สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
(ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง... ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน
(ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง..ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559)

ขอเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้มีอาชีพขาย เข้าร่วมเสนอคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559)

ประกาศ... ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ... เรื่องตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดจำลองเป็นลำดับขั้น (PLC)
(ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 ชื่อครุภัณฑ์ ชุดจำลองลำดับขั้น (PLC)

ประกาศ..สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2559 ชื่อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1

ประกาศ..ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
(ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558)

ระชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)
>>เอกสาร 1
>>เอกสาร 2

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

(ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558)

ประกาศขายเศษกระดาษที่ไม่ได้งานและเศษวัสดุ
(ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558)


ประกาศ สอบราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 42 รายการ

      (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 )

ประกาศสอบ ราคาจ้าง งานปรับปรุงระบบประปา
(ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558) 

       »เอกสารแนบ 1
»เอกสารแนบ 2
»เอกสารแนบ 3

ประกาศ สอบราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 42 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 )

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


NICEC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ